De Kern van de Zaak is het trainings- en opleidingsproduct van Vlug Adviseurs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vlug Adviseurs over de deelname aan trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding/bijeenkomst met een open inschrijving. Afwijking van deze algemene voorwaarden bij inschrijving heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand komt tussen Vlug Adviseurs en inschrijver, tenzij van te voren anders overeengekomen.

De overeenkomst tussen Vlug Adviseurs en opdrachtgever komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte ondertekent, of een getekende opdracht retourneert. De opdrachtgever (zijnde consument) heeft na het tot stand komen van de opdracht 14 dagen de tijd deze te annuleren, zonder opgave van redenen en zonder kosten.

Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

 • Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus brengt Vlug Adviseurs geen kosten in rekening
 • Bij annulering tussen zes en drie weken voor aanvang brengt Vlug Adviseurs 50% van het cursusgeld in rekening

Vlug Adviseurs heeft het recht plaats en tijden van de cursus te wijzigen. Een cursus kan vervallen of worden verplaats bij onvoldoende aanmelding.

De aangemelde deelnemer kan zich na overleg laten vervangen door een ander, mits medegedeeld aan Vlug Adviseurs voor aanvang van de cursus.

De prijzen genoemd in ons aanbod of offerte zijn bindend. De opdrachtgever (zijnde consument) heeft, na het tot stand komen van de overeenkomst, 14 dagen de tijd deze te annuleren, zonder opgave van redenen en zonder kosten.

Alle bedragen zijn na afloop te voldoen. Betaling moet gebeuren uiterlijk twee weken na de factuurdatum (staat vermeld op de factuur).

Wordt niet op tijd betaald, dan kan Vlug Adviseurs de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zullen zijn inbegrepen de kosten van de incassobureaus, de kosten en loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Van het door Vlug Adviseurs verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande toestemming van Vlug Adviseurs. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Vlug Adviseurs, zijn medewerkers en docenten/trainers zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent informatie vanuit klanten waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden bekend te zijn.

Klachten kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Binnen 14 dagen na ontvangst zal Vlug Adviseurs reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Vlug Adviseurs contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een trainer/docent zal contact worden opgenomen met de trainer/docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht. Klachten worden geregistreerd bij Vlug Adviseurs en gedurende een periode van 2 jaar bewaard. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.Voor de uitgebreide klachtenprocedure verwijzen wij u verderop op onze site.

Op iedere overeenkomst tussen Vlug Adviseurs en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Daarnaast zijn adviseurs van Vlug Adviseurs aangesloten bij Ooa (beroepsvereniging voor organisatiedeskundigen en -adviseurs).

Een trainer/adviseur van Vlug Adviseurs heeft de verplichting om naar beste vermogen aan een opdracht te voldoen. Er is echter geen garantie dat het beoogde resultaat bereikt wordt.

Een trainer/adviseur handelt naar beste vermogen indien hij/zij:

 • kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inzet
 • alleen opdrachten aanvaart waarvoor kwalificaties in bezit zijn
 • de opdrachtgever van te voren duidelijk maakt wat van de trainer verwacht kan worden in de specifieke situatie
 • zorgvuldig omgaat met het gebruik van vertrouwelijke informatie
 • bij afwijkende visies dan wel belangen binnen de kring van de opdrachtgever een juiste mate van objectiviteit bewaart.

Een opdrachtgever, en diegenen die tot de kring van de opdrachtgever horen, die een klacht heeft aangaande een van de hiervoor genoemde punten, kan deze bij Vlug Adviseurs indienen volgends de volgende procedure:

 1. De klacht wordt schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend bij de directie van Vlug Adviseurs. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Directie neemt kennis van de klacht en stuurt deze in afschrift naar de betrokken trainer/adviseur(s) tenzij hij van oordeel is dat de klacht onvolledig of onduidelijk is. In dat geval stelt het bestuur de klager daarvan op de hoogte en geeft deze de gelegenheid gedurende een periode van tenminste drie weken schriftelijk aanvulling of verduidelijking te geven.
 4. De directie kan beslissen dat de klacht niet verder wordt behandeld:
  1. Indien de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een maand voorafgaand aan de datum van de klacht afspeelden, c.q. aan het licht kwamen.
  2. Indien de klacht geen grond vindt in de preambule van deze regeling genoemde onderwerpen
  3. Indien de klacht is ingediend door een onbevoegde.
 5. De klager kan verlangen te worden gehoord. In dat geval deelt hij/zij zulks bij de indiening van de klacht mee.
 6. Bij de behandeling van de klacht past het bestuur het principe van hoor en wederhoor toe. De betrokken trainer/adviseur(s) wordt/worden in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. Van het verweer wordt een protocol opgemaakt dat in bijlage wordt gevoegd bij de beslissing van de directie.
  1. de directie komt binnen een maand tot een beslissing. De beslissing wordt schriftelijk, gemotiveerd en van bijlage(n) voorzien medegedeeld aan de klager. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan eveneens binnen de gestelde periode van een maand op de hoogte gebracht. Het uitstel wordt toegelicht en de klager wordt geïnformeerd over de duur van de verlengde beslistermijn.
  2. een beslissing kan (eventueel in combinatie met elkaar) inhouden:
   • toewijzing van de klacht
   • een voorstel tot minnelijke schikking
   • disciplinaire maatregelen
   • afwijzing van de klacht


Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Hierover kunnen wij u het volgende melden:

 • op onze website vindt u hier de privacyverklaring
 • opdrachtgevers kunnen verzoeken om persoonsgegevens te laten verwijderen
 • opdrachtgevers kunnen verzoeken om persoonsgegevens te laten leveren
 • er is een verwerkingsregister opgesteld
 • er is een beveiligingsincidentenprocedure en -registratie ingericht

Vragen over de privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@vlugadviseurs.nl t.a.v. de office manager.