Paul Vlug studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zich specialiseerde in de harde bedrijfseconomie en bedrijfssociologie. Studie en werk heeft hij altijd gecombineerd onder meer als journalist, onderzoeksassistent, docent bedrijfseconomie en bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties. Met name had hij belangstelling voor de gezondheidszorg en nieuwe woonvormen.

Grondlegger van Vlug Adviseurs

Richtte in 1984 Vlug Adviseurs op, waar adviesopdrachten, interim- en verandermanagement, enkele commissariaten/bestuursfuncties en de leiding van het bureau zijn agenda vullen. Van diverse opdrachtgevers is hij sparringpartner. Opdrachtgevers zijn besturen, raden van commissarissen, ondernemingsraden en brancheorganisaties.

Specialismen

Paul wordt met name ingeschakeld bij vraagstukken waarbij strategie en continuïteit en governance-vraagstukken aan de orde zijn (grootschalige herstructurering, fusie, verzelfstandiging, buy-out, overname). Voorts bij opdrachten in het spanningsveld tussen mensen/systemen/structuren/mentaliteit van een organisatie, zoals bedrijfscultuurprojecten. Opdrachtgevers variëren van kleine tot grote, internationaal opererende bedrijven. De sectoren zijn uiteenlopend: van woningcorporaties, creatieve sector tot gezondheidszorg en zware industrie.

Cases

Binnen een corporatie werkte het collegiaal bestuur niet goed samen. Na een analyse is een plan van aanpak opgesteld, de directievergadering enige tijd geleid en werden beide directeuren ondersteund. Na ruim een half jaar is de directie met nieuw elan samen verder gegaan.

In opdracht van de raad van commissarissen en de interim-bestuurder is de externe evaluatie naar de kwaliteit van het gehouden toezicht door de raad van commissarissen van woningcorporatie Rochdale uitgevoerd. Dit onderzoek is door Paul Vlug voor de specifieke juridische expertise verricht in samenwerking met Jos Huntjens (advocaat, oud-notaris), LeemanVerheijdenHuntjens Advocaten.

Voor het bestuur van Conforte, de branchevereniging van de VVT-sector (Verpleging Verzorging Thuis) in Rijnmond, is een nieuwe visie ontwikkeld en is op verzoek van het bestuur gezamenlijk met één van de directeuren een formatievoorstel voor een nieuw dagelijks bestuur gedaan.

Mode-ontwerpers, designers en theater- en filmproducenten worden ondersteund. Dit varieert van het schrijven van een businessplan, het sluiten van (internationale) deals, het zo concreet en precies mogelijk adviseren van de juiste vennootschappelijke structuur, het begeleiden van financieringsaanvragen bij de bank, het maken van financiële analyses en privé toekomstplannen, het zijn van een luisterend en kritisch oor en de rol vervullen van vertrouwenspersoon die de verbindingen onderhoudt met banken, accountants, gespecialiseerde advocaten en bijvoorbeeld notarissen. Vaak zijn het nog kleine, talentrijke, succesvolle en bekende bedrijven en personen, die op bedrijfseconomisch gebied nog in de pioniersfase verkeren. In de afgelopen jaren hebben Hella Jongerius, Viktor & Rolf, Wieki Somers, Joep van Lieshout, Michiel van Erp, Alexander van Slobbe, Arjan Ederveen een beroep gedaan op Paul Vlug.

Thebe, een grote VVT-organisatie (Verpleging Verzorging Thuis) in Brabant, diende een omvangrijke bezuiniging te realiseren. Dit trof Thebe in al zijn vezels en vergde een zorgvuldige processturing. Op verzoek van de raad van bestuur is dit proces in nauw overleg met een door de COR ingestelde regiegroep, begeleid. Een gezamenlijk toetsingskader is ontwikkeld op basis waarvan de bezuinigingsplannen konden worden ontwikkeld en gevolgd.

Voor verscheidene raden van commissarissen van woningcorporaties worden zelfevaluaties begeleid. De specifieke invalshoeken bij deze evaluaties kunnen verschillen: het accent ligt soms op het invullen van de toezichthoudende rol achteraf, soms op de kwaliteit van de RvC als team en soms op de wijze waarop de werkgeversrol is ingevuld.

Koni, onderdeel van ITT en ruim 150 jaar gevestigd in de Hoeksche Waard, is producent van de wereldvermaarde Koni-schokbrekers. De ondernemingsraad doet voor diverse specifieke onderwerpen een beroep op onze deskundigheid en ervaring. In 2009 was het plan Koni te sluiten, 500 mensen te ontslaan en de productie te verplaatsen naar Tsjechië. Paul Vlug deed onderzoek naar de plannen en mogelijke alternatieven en heeft vervolgens de ondernemingsraad begeleid en geadviseerd in het intensieve samenwerkingsproces met het management. De begeleiding en het advies hebben er mede in geresulteerd dat de helft van de fabriek openblijft als een zelfstandig ITT bedrijf met volop toekomstmogelijkheden.

In de afgelopen jaren heeft Paul Vlug succesvol acht fusieprocessen begeleid (Progrez, Wooncom, Com.wonen, Westwaard Wonen, Dudok Wonen, Viveste, Lefier, Kleurrijk Wonen, Poort 6, Stadswonen/Vestia, Standvast Wonen) van grote (35.000 vhe) en kleinere (3.500 vhe) corporaties in opdracht van besturen en raden van commissarissen. De begeleiding was verschillend van aard en complexiteit. Het omvatte een onderzoek naar nut, noodzaak en meerwaarde van de beoogde krachtenbundeling; het samen met de fusiepartners ontwikkelen van een visie, ondernemingsplan en organisatieplan; het begeleiden van het organisatieveranderingsproces en de samenstelling (plus soms de werving en selectie) van raad van commissarissen en bestuur, en het inrichten van de nieuwe governancestructuur. Voor het gehele interne en externe besluitvormingsproces, waaronder ook enkele malen een NMA-procedure, heeft Vlug Adviseurs zorg gedragen. Soms zijn we de begeleider en op onderdelen de specialist. In omvangrijke fusieprocessen zijn op specifieke onderdelen meerdere adviseurs betrokken.

De fusie van Lefier is samen met Koos Parie (www.orka-advies.nl) uitgevoerd.

Voor verscheidene opdrachtgevers (bakkerij, visserij, filmproductie, ingenieursconsultancy) zijn trajecten begeleid om de overname of management buy-out vorm te geven. De rollen variëren van regie van het proces met alle interne en externe stakeholders, het ontwikkelen van het voorstel, de search van de partij, het voeren van de onderhandelingen. Dit zijn harde en tegelijk delicate processen waar zakelijkheid en emoties elkaar afwisselen. Het behoud van evenwicht in belangen en oplossingen is een randvoorwaarde.

De gezamenlijke woningcorporaties in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben voor de jaren 2007 – 2010 het Bod aan de regio geformuleerd. In het Bod doen de corporaties de regio een aanbod van ambitieuze plannen en concrete en meetbare doelstellingen onder andere op het gebied van de bouw van aantallen woningen en energiebesparing. Samen met ORKA-advies heeft Paul Vlug dit Bod in nauwe samenspraak en in opdracht van negen corporaties ontwikkeld en inmiddels succesvol geëvalueerd. Het bod is te downloaden via www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl.