Noud van de Rhee is thuis in arbeidsverhoudingen. Na zijn opleiding in marketing en bedrijfsorganisatie, werkte hij ruim 10 jaar in bestuur en management bij de Nederlandse vakbeweging. In 2005 versterkte Noud het team van Vlug Adviseurs en bracht zijn analytische blik en sterke gevoel voor (sociale) verhoudingen. Hij wordt ingezet in complexe situaties waar uiteenlopende belangen om inzicht en oplossingen vragen.

“Samen grip krijgen op moeilijke dingen, dat is het leukste wat er is.”

De inhoudelijke expertise van Noud richt zich op het brede terrein van strategie en bedrijfsvoering van organisaties en sectorbeleid, met de nadruk op het sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden. Hij past deze expertise toe in processen van organisatieverandering, beleidsontwikkeling en samenwerking. Daarbij is zijn stijl van werken resultaatgericht, creatief en geeft ruimte voor participatie van betrokkenen. Opdrachtgevers zijn sociale partners, (cultureel) ondernemers/bestuurders en medezeggenschapsorganen. Voor hen vervult hij rollen als procesbegeleider, deskundige, beleidsontwikkelaar, trainer, onderhandelaar of projectleider.

Vanuit persoonlijke motivatie ontwikkelde Noud zich tot een specialist in de sectoren Kunst & Cultuur en Volkshuisvesting. Als adviseur en bestuurder is hij betrokken bij podiumkunsten, musea, podia, instellingen voor kunsteducatie, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties.

 Het LinkedIn profiel van Noud geeft een overzicht van recente opdrachtgevers. De case-beschrijvingen hieronder zijn een goede referentie voor de portefeuille van Noud en de vraagstukken waar hij voor wordt ingezet.

Onbezoldigde nevenfuncties:

  • voorzitter Vereniging Hart Muziekschool te Haarlem

                         Lees ook het interview met Cultuurconnectie

  • mede-oprichter Cultureon, coöperatief netwerk van professionals voor Cultuur

                         Lees ook het interview in Culturele vacatures 

 

Cases

Het bestuur van Bewonersraad Amstelveen, onderdeel van Woningbouwvereniging Eigen Haard, kon als gevolg van een intern conflict niet verder functioneren. Op verzoek van het bestuur maakte Noud van de Rhee een analyse en rapportage van de ontstane situatie. De rapportage leidde tot een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) waar een oplossing voor het conflict werd gevonden. Bij dit traject was Noud onafhankelijk voorzitter van het bestuur, rapporteur en technisch voorzitter van de ALV.

Het Kunstencentrum kampte met grote leegstand in de lespraktijken en had bestuurlijke problemen. Op verzoek van de docenten richtte Noud van de Rhee een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) op. In de vervolgfase ontving Noud van de interim-directie het verzoek om leiding te geven aan de afdeling muziek, scenario’s te maken voor de toekomst en de contracten te corrigeren voor de leegstand. Na een intensief traject lukte het de contracten af te bouwen en om te zetten naar een voor de sector innovatieve min-max vorm, gebruikmakend van VSO’s en het sociaal kader van de cao. Een stevig en gedragen toekomstplan gaf docenten en medewerkers vertrouwen in de toekomst. Helaas besliste de politiek anders en belandde het kunstencentrum in een faillissement.

Vlug Adviseurs is een adviesbureau dat ‘training’ inzet als middel om samen grip te krijgen op inhoudelijke vraagstukken en processen. De OR of PVT heeft na verkiezingen vaak leden voor wie de medezeggenschap een nieuw terrein is. Dan is een gedegen introductietraining altijd van waarde, ook als opfrisser voor de zittende leden en teambuilder voor de groep. Noud van de Rhee ontwikkelde hiervoor een effectieve aanpak. Het programma is geen droge kost, maar geeft het (juridisch) kader en legt interactief verband met de actualiteit in het bedrijf of de instelling. De samenwerking binnen de OR en met bestuurder en achterban hoort daarbij. Wij moedigen aan dat de bestuurder (deels) deelneemt aan de sessie. Ook wordt geregeld voor een dergelijke trainingsopzet gekozen als start- en regiebijeenkomst van een langer lopend adviestraject, bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag over fusie of reorganisatie. Training is altijd maatwerk, na een korte intake maakt Noud een voorstel dat goed past bij de lokale behoefte.

 

Als service aan onze klanten en aan de sectoren waarin Vlug Adviseurs werkt, organiseren wij geregeld per sector netwerkbijeenkomsten voor leden van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Naast een wisselend inhoudelijk programma, bieden deze sessies ruimte voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en contacten. Deelname is op uitnodiging en bij open inschrijving. We zijn doorgaans te gast bij een van onze relaties en rekenen geen kosten.

Ter illustratie: 14 mei 2019 waren ongeveer 25 OR- en PVT leden op uitnodiging van adviseur Noud van de Rhee te gast bij Naturalis Biodiversity Centre. HR en OR van Naturalis gingen met ons in gesprek over het complexe medezeggenschapstraject van regelingen, advies en samenwerking in de situatie dat het museum voor langere tijd wegens nieuwbouw gesloten wordt. Noud lichtte zijn rol als adviseur in dit proces toe. Een leerzame en waardevolle middag!

Netwerkbijeenkomsten organiseert Vlug Adviseurs in de sectoren: 

  • Musea
  • Theater
  • Kunsteducatie
  • (Pop)Podia en festivals
  • Orkesten

Subsidievoorwaarden dwongen het Limburgs Symfonieorkest en Het Brabants Orkest tot een fusie. Beide ondernemingsraden stelden zich proactief op en zochten toenadering. Onder begeleiding van Noud van de Rhee werd de samenwerking verkend en een tijdelijke fusie OR ingesteld (TOR). Een intensief traject van overleg en onderhandeling volgde waarin de TOR forse reorganisaties en diverse krimpscenario’s beoordeelde. Noud voerde een second opinion uit bij de bedrijfseconomische aannames van de adviesaanvraag en trad op als procesbegeleider, deskundige en onderhandelaar. De fusie is voltooid met een minimum aan gedwongen ontslagen, behoud van het unieke artistieke niveau en leverde een uitstekend orkest met een krachtige nieuwe ondernemingsraad.

Door beëindiging van de subsidie zag Productiehuis Brabant, voorziening voor talentontwikkeling van theater- en dansprofessionals, zich genoodzaakt de deuren te sluiten. Noud van de Rhee trad op als begeleider van het overleg tussen de directie en de personeelsvertegenwoordiging. Het overleg gaf alle betrokkenen rust en duidelijkheid in moeilijke omstandigheden en resulteerde onder meer in een sociale regeling voor de besteding van frictiegeld.

Woningcorporatie Pré Wonen hanteerde een set arbeidsvoorwaarden aanvullend op de CAO Woondiensten. Voor wijziging van deze voorwaarden was volgens een intern convenant instemming nodig van de OR. De recent aangetreden OR ontving een voorstel van de bestuurder voor wijziging naar meer flexibele en prestatieafhankelijke arbeidsvoorwaarden. Noud van de Rhee ondersteunde de OR bij de beoordeling van het voorstel, de raadpleging van de werknemers, de verwoording van standpunten en het proces van onderhandeling dat daar op volgde. De ondernemingsraad profileerde zich als een stevige en constructieve speler. Het traject leidde tot een akkoord met het bestuur dat door de OR ter stemming aan de collega’s werd voorgelegd en door 98% van hen werd aanvaard.

Het Zuidelijk Toneel (HZT) zag zich genoodzaakt te reorganiseren om efficiency en bezuinigingsdoelstellingen te behalen. De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) stond voor de lastige klus het reorganisatieplan van advies te voorzien en vroeg Vlug Adviseurs hen bij te staan. Een intensief traject resulteerde in een positief advies en een bijgesteld besluit met minder ontslagen, goede individuele regelingen en enkele belangrijke toezeggingen. Zo stemde de directie in met een plan om het personeelsbeleid te professionaliseren en verzocht Noud van de Rhee de uitvoering op te pakken. Een projectgroep van directie en PVT leden verzorgde de aansturing van deze vervolgopdracht die succesvol werd afgerond. Noud verzorgde een aanvraag voor subsidie op de advies- en begeleidingskosten bij het Loopbaanfonds Theater. Deze werd toegekend en dekte 50 tot 75 % van de kosten.

Na enige tijd sparringpartner voor de ondernemingsraad (OR) van een instelling voor Kunsteducatie te zijn geweest, kwam het verzoek van de bestuurder om te adviseren bij de te kiezen aanpak voor een reorganisatie. In opdracht van de directie en mede op verzoek van de OR, verzorgde Noud van de Rhee een bijeenkomst waarbij een inhoudelijke verkenning werd aangereikt van relevante aspecten en processtappen voor het inrichten van de beoogde reorganisatie. De uitkomst bracht draagvlak en bouwstenen voor het op te stellen uitvoeringsplan voor de transitie van de organisatie.

Het SFNP leidde een slapend bestaan, tot dat het een belangrijke rol ging spelen bij de financiering van het Sectorplan Cultuur. Het plan had succes en droeg stevig bij aan de ontwikkeling van personeel en organisaties. De bodem van de kas was vervolgens wel in zicht. Het bestuur vroeg Noud van de Rhee onderzoek te doen naar het draagvlak binnen de sector voor een mogelijke voortzetting van het fonds, inclusief financiering en programmering. Met een online enquête en aanvullende gespreksrondes werd een rapportage opgesteld die richting gaf aan de besluitvorming binnen het bestuur, en vervolgens werd ingebracht aan de cao-onderhandelingstafel. Het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onze partner EVA Onderzoeksbureau.

De CAO Nederlandse Orkesten geeft onderhandelingsruimte aan orkestorganisaties voor het maken van lokale afspraken met de ondernemingsraad over invulling van arbeidsvoorwaarden. Noud van de Rhee ondersteunt bij diverse orkesten de OR in dit periodieke onderhandelingsproces. Inhoudelijke expertise wordt dan gevraagd, maar ook advies bij de inrichting en uitvoering van een goed achterbantraject en (mede) woordvoering op schrift en in het gesprek met de bestuurder. In het verlengde adviseert Noud partijen over beleidsontwikkeling, inrichting van het proces en goede arbeidsverhoudingen met draagvlak voor besluiten.

 

Voor verscheidene opdrachtgevers (bakkerij, visserij, filmproductie, ingenieursconsultancy) zijn trajecten begeleid om de overname of management buy-out vorm te geven. De rollen variëren van regie van het proces met alle interne en externe stakeholders, het ontwikkelen van het voorstel, de search van de partij, het voeren van de onderhandelingen. Dit zijn harde en tegelijk delicate processen waar zakelijkheid en emoties elkaar afwisselen. Het behoud van evenwicht in belangen en oplossingen is een randvoorwaarde.

Musici en staf van het KCO zijn al 100 jaar verenigd in Vereniging ‘Het Concertgebouworchest’. Het verenigingsbestuur treedt op als onderhandelingspartner bij het afsluiten van de interne bedrijfs-cao. In 2015 was de CAO aan herziening toe. Noud van de Rhee adviseerde de onderhandelingsdelegatie bij het formuleren van arbeidsvoorwaardenbeleid, trad op als mede-woordvoerder aan de onderhandelingstafel en ondersteunde het interne overleg binnen het Verenigingsbestuur en met de achterban.

 

Uit het Limburgs Symfonieorkest en het Brabants Orkest ontstond door fusie de Philharmonie Zuidnederland. Op verzoek van de nieuwe ondernemingsraad organiseerde Noud van de Rhee een tweedaagse OR werkconferentie, gecombineerd met scholing op actuele thema’s. Het programma bevatte onder meer een inleiding op strategisch personeelsbeleid, op basis van sterkte-zwakte analyse (SWOT) toekomstscenario’s verkennen en bespreken met de directie, interne werkvorm van de OR en een oriëntatie op onderhandelingsstrategie en -vaardigheden.

Vele kunst producerende en -ondersteunende instellingen zagen de subsidie-inkomsten enige jaren terug aanzienlijk afnemen. Ondernemingsraden kregen de zware taak advies uit te brengen bij ingrijpende reorganisaties, veelal met verlies van werkgelegenheid. Noud van de Rhee hielp veel van deze ondernemingsraden om de medezeggenschap stevig vorm te geven, met oog voor de continuïteit van de instelling en het perspectief van medewerkers. Enkele van deze opdrachtgevers waren de ondernemingsraden van Kunstbalie en BKKC (inmiddels gefuseerd tot KunstLoc), Het Koorenhuis (Kunsteducatie Den Haag), Het Ro Theater (toneelgezelschap Rotterdam, nu Theater Rotterdam), Productiehuis Brabant en Holland Symfonia (Symfonieorkest).

 

Royal Sens te Rotterdam is met 170 werknemers en een fors marktaandeel een grote drukkerij voor de voedingswarenindustrie. Na een stevige reorganisatie ligt de onderneming weer goed op koers. Mede als gevolg van deze reorganisatie erkennen directie en ondernemingsraad de noodzaak tot het verstevigen van de positie en het functioneren van de medezeggenschap. Noud van de Rhee werd verzocht een analyse van knelpunten en ambities te maken en stelde vervolgens een verbeterprogramma voor de medezeggenschap op. Het programma werd succesvol doorlopen en resulteerde in een meer professionele ondernemingsraad die zijn rol als stevig vertegenwoordiger van de medewerkers én als waardevol gesprekspartner voor de directie volledig waarmaakt.