Herman Leisink is actief als adviseur van organisaties en als professioneel onderhandelaar en conflictoplosser. Hij opereert met gemak in verscheidene rollen. Herman is een behendig analyticus, kan complexe processen regisseren en beschikt over een goed vermogen tot verbinden, organiseren en creëren van creactieve oplossingen.

Herman werkt in verschillende samenwerkingsverbanden. Hij is partner bij Vlug Adviseurs, verbonden aan hetonderhandelhuis.nl. Opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren maken gebruik van zijn expertise. Herman ondersteunt organisaties op strategisch niveau, bijvoorbeeld bij inrichting van structuren en werkwijzes, met besturingsvragen, en ook bij vormgeven van arbeidsverhoudingen en HRM beleid. Hij treedt op als sparringpartner van het management, maar wordt ook gevraagd als onderhandelaar, procesbegeleider of adviseur/trainer medezeggenschap door ondernemingsraden. Een ander specialisme van Herman is het adviseren en coachen van partijen in de woonsector. Daar treedt hij op als procesbegeleider en conflictoplosser ten dienste van verhuurorganisaties en bewonersgroepen.

Herman is inzetbaar als interim manager, als deskundig adviseur en als professioneel onderhandelaar en procesbegeleider. Verder treedt hij regelmatig op als coach en trainer.

Herman kent het bedrijfsleven en arbeidsverhoudingen van binnen uit door zijn jarenlange werk als onderhandelaar en bestuurder vakbonden. Tot medio 2009 was hij voorzitter van de vakbond voor de creatieve industrie, FNV KIEM. Hij heeft uitgebreid bestuurlijke ervaring in verenigingswerk en in sectorinstituties zowel nationaal als internationaal. In zijn woonplaats Amsterdam is hij sinds vele jaren actief betrokken bij projecten in de woonsector. Verder heeft Herman een lange ervaring als trainer, opleider en coach.

Herman is opgeleid in de sociale wetenschappen en heeft daarnaast kwalificaties behaald in de vakgebieden communicatie, management en marketing.

In de afgelopen jaren werkte Herman voor opdrachtgevers in de zorgsector, het onderwijs, de creatieve industrie, in de ambachtseconomie en voor ondernemingsraden en belangengroeperingen.

Cases

Een woningcorporatie en een bewonersvereniging (1150 huurders) zijn in een jarenslepend conflict verwikkeld over opzet en uitvoering van een ingrijpend renovatieplan. (investeringsplan € 55 mio). Door stagnatie van het overleg verslechtert de kwaliteit van woningen en lopen proceskosten op. Op het hoogtepunt zijn partijen in 4 separate juridische procedures met elkaar verwikkeld.

Herman Leisink wordt gevraagd als mediator en procesbegeleider op te treden. Het vertrouwen van partijen in elkaar wordt teruggebracht door afspraken over spelregels en gelijkwaardige samenwerking. Het lukt in drie maanden tijd via intensieve besprekingen om overeenstemming te bereiken. De rechtszaken worden stopgezet en de renovatie gaat in uitvoering.

Na een uitgebreid voortraject heeft het MT van een woningcorporatie de richting van de reorganisatieverandering bepaald. Principiële keuzes zijn gemaakt en uitgangspunten voor het organisatieontwerp zijn vastgesteld. De ondernemingsraad wordt om advies gevraagd. Herman Leisink is gevraagd de projectleider te ondersteunen bij de formulering van de adviesaanvraag en bij de onderhandelingen voor het afsluiten van een Sociaal Plan om de reorganisatie te begeleiden. Het accent voor de adviseurs ligt op expertise- en klankbordrol.

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de reorganisatie en er ligt een goed Sociaal Plan.

Woningcorporaties zijn op verschillende fronten actief met het vormgeven van maatschappelijke legitimatie en het organiseren van participatie met betrekking tot haar belanghouders. Herman Leisink neemt het initiatief tot aanpak en onderzoek met en voor Maatschappelijke Adviesraden Wonen over hun rol in dit speelveld. Inzet voor deze raden is: zelfevaluatie; versterking en ondersteuning; beter onderling contact en positionering in de gehele sector.

In opdracht van de patiëntenorganisatie Vereniging OPS organiseert Herman Leisink een multisectoraal project gericht op de totstandkoming van een Voorzieningenfonds dat financiële steun geeft aan ex- werknemers die lijden aan OPS, een ziekte veroorzaakt door het werken met oplosmiddelen. Op basis van een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, is een strategisch plan ontwikkeld dat in samenwerking met zo’n 15 spelers in drie sectoren (bouw, grafisch, industrie) werd uitgevoerd. Lobby en communicatie zijn daarin belangrijke onderdelen. Inzet is, in een proces van coproductie te komen tot een fonds met trekkingsrechten, dat vanuit gezamenlijk draagvlak en financiële bijdragen mogelijk gemaakt wordt.

De grafische industrie in Europa is zoekende naar een grensoverschrijdende sectorbenadering. Uitdagingen waarvoor men staat zijn onder andere: beteugeling overcapaciteit, omgaan met technologische en marktontwikkelingen, voeren van passend sociaal beleid. Op verzoek van enkele sociale partners en de Europese werknemerskoepel UNI Grafical Europa, ondersteunde Herman Leisink de opstart van de zogenaamde ‘ First European Grafical Social Dialogue’.

Het bestuursbureau van een stichting voor speciaal onderwijs vraagt Vlug Adviseurs om een onderzoek naar de kwaliteit van de aansturing in een van de aangesloten scholen. Met dit verzoek is door directie en MR ingestemd, wat van belang is voor het succesvol dragen en uitvoeren van een uiteindelijk plan van aanpak.

Voor het onderzoek doen de adviseurs deskresearch en voeren ze interviews en wordt er nauw samengewerkt met een begeleidingswerkgroep. Het resultaat van het onderzoek is aan het personeel gepresenteerd door de adviseurs. Aanbevolen werd enige veranderingen aan te brengen in de structuur van de aansturing en bij het team met een intensief begeleidingstraject te starten. De adviseurs zijn gevraagd deze aanbevelingen verder uit te werken in een plan van aanpak.

Bij onderhandelen is de eerste gedachte vaak: strijd, hard om hard. Onterecht, want ook al kan het er stevig aan toe gaan aan de onderhandeltafel, de echte winst zit in het vinden van balans tussen partijen en belangen. Het loont op een andere manier tegen onderhandelen en onderhandelprocessen aan te kijken.

Onderhandelen: Het is uitruilen: niet manipuleren, maar manoeuvreren. Het is afstemmen: niet de ander grijpen, maar samen grip krijgen. Het is beïnvloeden: niet aan de haal gaan, maar afspraken maken die posities en belangen weerspiegelen.

Herman Leisink adviseert partijen over onderhandeltrajecten, treden zonodig op als procesleider en helpen desgewenst ook bij het aanscherpen en trainen van inzicht en vaardigheden. Opdrachtgevers zijn ondernemingsraden (WOR), partijen in de woonsector (OWVH), maar ook bedrijven die bezig zijn met complexe veranderprocessen of organisaties die professionals willen laten bijscholen.

Het Nederlands Architectuur Instituut (NAi), Premsela (mode en design) en Virtueel Platform (e-cultuur) fuseerden tot Het Nieuwe Instituut. De bestuurder en de ondernemingsraad wensten de drie arbeidsvoorwaardenregelingen te integreren en vernieuwen en zochten een model om gezamenlijk arbeidsvoorwaardenoverleg mogelijk te maken. Herman Leisink adviseerde een werkgroep van vertegenwoordigers van de bestuurder en de OR en ontwikkelde in samenwerking met de opdrachtgever een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling en een overlegmodel. In de regeling is vastgelegd hoe de OR en de bestuurder als gelijkwaardige overlegpartijen het contract in de toekomst onderhouden en vernieuwen. De OR ontvangt daartoe uitbreiding van de bevoegdheden middels een ondernemingsovereenkomst (WOR art. 32) en stelt een protocol op voor het overleg met ‘de achterban’. De medewerkers geven mandaat aan de OR en zijn door een aanpassing van de individuele arbeidsovereenkomsten gebonden aan de uitkomst van het overleg.

Herman Leisink heeft via een succesvolle pilot een simpele maar uiterst doeltreffende methode ontwikkeld voor de ambachtsbranche van kleermakers waar ondernemerschap versterking behoeft. De methode is ontwikkeld en uitgetest in samenwerking met de Brancheorganisatie voor Kleermakers en Modevakscholen in opdracht van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten.

Ambachtelijke ondernemers gaan zelf aan de slag met hun bedrijfsvoering via vier trappen.
 
    • Trap 1 Nut en noodzaak bepalen met behulp van een quick scan.
    • Trap 2 De eigen prestaties spiegelen met een tool genaamd ‘spiegelbeeld’ dat de leemtes in het ondernemerschap bloot legt.
    • Trap 3 De bouwstenen voor versterking bepalen met een andere tool genaamd ‘de i-opener’. Daarbij doet de brancheorganisatie handreikingen voor individuele en collectieve ondersteuning.
    • Trap 4 Ondernemers en brancheorganisatie zetten vervolgstappen op goed gefaciliteerde netwerkbijeekomsten, waar coaching aanwezig is.

 

Herman Leisink trad daarbij op als procesbegeleider en verzorgde coaching in samenwerking met René Verwillegen Consultancy & Coaching.

Opdrachtgever HBA concludeert: bij juiste toepassing leidt deze methode tot bedrijven met een professionelere marktoriëntatie en brancheorganisaties die met gericht beleid vanuit een stevig draagvlak daarop aansluiten. Plan is deze praktische methode van versterking ondernemerschap te koppelen aan andere geïnteresseerde ambachtelijke branches.

Een grote zorginstelling GGZ gaat een nieuwe bestuurder benoemen. Vlug Adviseurs is door de ondernemingsraad gevraagd om begeleiding in de hele procedure rondom de adviesaanvraag. Herman Leisink helpt de ondernemingsraad met advisering over het functieprofiel en over de noodzaak tot strategische (her)oriëntatie van de organisatie in de komende jaren, aangezien de sector sterk in beweging is. De adviezen zijn overgenomen.

Herman is aansluitend gevraagd voor een vervolgtraject gericht op het verstevigen van de positionering van de ondernemingsraad in de overlegvergadering en voor het uitwerken van enkele strategische thema’s op het terrein van HRM, organisatiecultuur en medezeggenschap.

Bij het CAO moderniseringsproject in de Grafimedia- en Uitgeverijsector is Herman Leisink betrokken geweest als extern deskundige. Inzet was een toekomstgericht arbeidsvoorwaardenbeleid in de sectoren tot stand te brengen dat als motto meekreeg: ComfortabeleArbeidsOvereenkomst. Vlug Adviseurs ondersteunde bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor arbeidsvoorwaardenarrangementen en een nieuwe inrichting en positionering voor het CAO-construct zelf. Het proces van betrokken sociale partners raakt aan creativiteitsontwikkeling, draagvlak verwerving en omgaan met onderhandelingsstrategieën.