De wereld verandert en Vlug Adviseurs verandert. Trainingen, opleidingen, coaching en intervisie zijn een steeds belangrijker deel van ons werk. Vlug Adviseurs is meer dan alleen een adviesbureau.

Training en opleiding is soms deel van een veranderings- of implementatietraject, soms is het een zelfstandige activiteit. Het is altijd specifiek ontwikkeld en toegesneden op de vraag of het probleem. Met onze opdrachtgevers maken we samen het programma en stemmen de duur af, en kiezen vanuit ons team de adviseur of trainer. Kenmerkend is de praktische toepassing, alleen de noodzakelijke theorie wordt besproken. Het niveau sluit aan bij mbo, hbo- en wo-niveau.

Sinds 2009 organiseren wij elk kwartaal een masterclass bijeenkomst (drie van 6 uur en een 2-daagse van 12 uur) voor bestuurders van woningcorporaties. Doel is om permanent te leren van elkaars ervaringen op het bestuurlijke vlak. Onder professionele begeleiding wordt aan de hand van ervaringen uit de dagelijkse praktijk op zaken gereflecteerd en onderbouwing gegeven, wat o.a. verdieping, onderling advies en handvatten oplevert. De uitgewisselde ervaringen hebben altijd betrekking op de rol van de bestuurder en zijn te herleiden tot de volgende onderwerpen: actuele ontwikkelingen sector, Governance, taken en rollen bestuur en RvC, verhouding en relatie tussen bestuur en huurdersorganisaties, verhouding en relatie bestuur en lokale overheden, verhouding met de OR en de daarbij behorende rollen, de sector in de media en omgaan met de media, en financiële sturing.

Training & opleiding, coaching en advisering zijn in 'De kern van de zaak' hecht met elkaar verbonden en sluiten direct aan bij de vragen van de ondernemingsraad. Soms gaat het om basiskennis van de WOR voor nieuwe leden, om vaardigheden als onderhandelen, het begeleiden van een besluitvormingsproces, een contra-expertise, een financieel advies, reorganisatie, herstructurering of overname, governancevraagstukken, wijziging van arbeidsvoorwaarden, teambuilding, coaching van de ondernemingsraad of van enkele leden van de OR, of intervisie. ’De kern van de zaak’ richt zich op ondernemingsraden, commissies van ondernemingsraden, het dagelijks bestuur of individuele leden.

Coaching is met name geschikt voor vraagstukken die zich in eerste instantie niet zo makkelijk laten oplossen door logische en rationele beslissingen. Vaak gaat het om kwesties die al langere tijd als ‘probleem’, vraagstuk of dilemma worden ervaren. Dit kan vanuit de persoon die zich ontwikkelt en niet meer in zijn/haar omgeving past. Ook vanuit de omgeving die verandert (reorganisaties, veranderende technieken en structuren) waar iemand zich niet meer in ‘thuisvoelt’. In de coaching ontstaat duidelijkheid over de oorzaken van huidig gedrag of de ontstane situatie, waardoor kan worden bepaald hoe deze in de gewenste richting kan worden bijgesteld. Gedrag kan alleen vertoond worden op een wijze die bij de persoon past. Soms is een andere strategie de oplossing.

Enkele adviseurs van Vlug Adviseurs zijn professionele onderhandelaren. Zij richten zich op het ondersteunen van mensen die als onderhandelaar optreden en op het bijstaan van partijen in onderhandelsituaties. Bij effectief onderhandelen hangt veel af van persoonlijke vaardigheden, resultaatgerichtheid en het samenwerken van partijen gedurende het onderhandelproces. Een goed gestructureerde aanpak is van groot belang. Wij werken met bedrijven in uiteenlopende sectoren, met maatschappelijke organisaties en met belangengroeperingen. Verder ondersteunen we partijen in tal van onderhandelsituaties zoals bij:

Kan dat ook bij ons gebeuren?

Die vraag zullen veel commissarissen zich hebben gesteld als er weer een organisatie diep in problemen bleek te zitten. En als u daardoor niet in de gevarenzone terecht bent gekomen, is dat dan het resultaat van bekwaamheid of heeft u gewoon geluk gehad? De bestuurder worstelt met vergelijkbare vragen. Is het beleid helder, zijn de checks en balances op orde, is het risicomanagement goed, is het toezicht goed en professioneel?

Voor de corporatiesector hebben we samen met Koos Parie (Orka-advies) en Peter Gerritsen (QplusO) een aanbod ontwikkeld:

In onze trajecten leren individuen en/of teams effectiever en efficiënter te werken door beter hun eigen, vaak onvermoede, kwaliteiten (opnieuw) aan te boren en in te zetten. Vooraf worden de opdracht en leerdoelen in intakegesprekken vastgesteld. Wij creëren de voorwaarden, waardoor individuen en teams leren om bewuster hun eigen koers te bepalen, flexibeler mee te bewegen met wat zij op hun pad aantreffen en anders leren te kijken naar wat ze dachten te kennen, waardoor steeds opnieuw op het scherpst van de snede, praktische keuzes worden gemaakt.

Vlug Adviseurs organiseert landelijke bijeenkomsten voor ondernemingsraden. Zo heeft Vlug Adviseurs een vijftal landelijke bijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp 'De OR en de arbeidsvoorwaarden', dit naar aanleiding van de oproep van Aedes tot matiging van de secundaire arbeidsvoorwaarden, als ook 'De OR en de Parlementaire Enquête Woningcorporaties', naar aanleiding van de enquête en de rol van de OR bij de conclusies en aanbevelingen. Via een mailing per e-mail informeren wij u over het aanbod. De meetings duren één dagdeel en vinden bij voldoende belangstelling plaats.