Vlug Adviseurs

Specialisten in economisch, organisatie en sociaal beleid

 

Vlug Adviseurs is in 1984 opgericht en groeide geleidelijk tot een kern van 7 adviseurs. De opdrachten bestrijken het gebied van economisch, organisatie en sociaal beleid in uiteenlopende sectoren, variërend van woningbouwcorporaties, grafimedia, kunst & cultuur, vakverenigingen tot zorg- en welzijnsinstellingen. Adviseurs worden door opdrachtgevers veelal ingezet als deskundige, procesbegeleider of onderzoeker bij fusies en overnames, organisatieverandering of vernieuwing van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Vlug Adviseurs draagt bij aan evenwicht in oplossingen waar uiteenlopende belangen in het geding zijn.

 

Cursusaanbod en Persoonlijke Educatie Punten 

Door de opname in het CRKBO-register kan Vlug Adviseurs cursussen aanbieden waaraan PE-punten zijn verbonden. Wij zijn gestart met cursussen voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Deze cursussen kunnen btw-vrij worden aangeboden.

Lees verder onder Training & Opleiding & Coaching

 

Cursusaanbod 

Sinds 2015 brengt Vlug Adviseurs zijn totale cursusaanbod bijeen in het pakket 'De Kern van de Zaak'. 

Onze cursussen richten zich op commissarissen, bestuurders en ondernemingsraden. De cursussen zijn 'hands-on', praktijkgericht, waarbij reflectie voorop staat en nieuwe visies en inzichten worden gepresenteerd.

Ons aanbod varieert van 1 avond, dagdeel tot 5 dagdelen per jaar. Docenten zijn adviseur voor ons bureau.

Voor bestuurders van woningcorporaties heeft Vlug Adviseurs een bijzonder aanbod: masterclasses. Deze classes worden al sinds 2009 gegeven. 

Lees verder onder Training & Opleiding & Coaching

 

Vlug Adviseurs opgenomen in het CRKBO 

Wij zijn opgenomen in de het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs crkbo instelling (CRKBO). De kwalitatieve audit die wij daarvoor hebben ondergaan is (mede) gebaseerd op de gedragscode beroep en bedrijf van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO). Zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid zijn uitgangspunten bij de audit.

 

Door opname in het register is ons cursusaanbod vrijgesteld van btw.

nrto-logo 2

 

Tijd voor verandering

Vlug adviseurs heeft 'De kern van de zaak' ontwikkeld. Training & opleiding, coaching en advisering zijn in 'De kern van de zaak' hecht met elkaar verbonden en sluiten direct aan bij de vragen van de ondernemingsraad. Soms gaat het om basiskennis van de WOR voor nieuwe leden, om vaardigheden als onderhandelen, het begeleiden van een besluitvormingsproces, een contra-expertise, een financieel advies, reorganisatie, herstructurering of overname, governancevraagstukken, wijziging van arbeidsvoorwaarden, teambuilding, coaching van de ondernemingsraad of van enkele leden van de OR, of intervisie.

'De kern van de zaak' richt zich op ondernemingsraden, commissies van ondernemingsraden, het dagelijks bestuur en individuele leden.

Lees verder onder Medezeggenschap en Training & Opleiding & Coaching.

 

Aanpassing arbeidsvoorwaarden woningcorporaties

Woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om de bedrijfslasten te verlagen. Aanvullende arbeidsvoorwaarden die lokaal zijn afgesproken liggen dan snel onder het vergrootglas. Vlug Adviseurs inventariseert en beoordeelt lokale regelingen en begeleidt veranderingsprocessen.

Wilt u weten hoe wij dit doen? Neem contact op met Noud van de Rhee, adviseur van ons bureau.

 

Uitbreiding mogelijk

Vlug Adviseurs behoort tot de top van de advies- en trainingsmarkt. De zeven senior-adviseurs en trainers bestrijken met hun kennis, ervaring en netwerken uiteenlopende terreinen van de Nederlandse economie.

Opdrachten voeren we zelfstandig uit, we schakelen elkaar in bij specifieke onderdelen, fungeren als schaduwadviseur, werken aan verdere professionalisering, delen onze netwerken en inspireren elkaar. In Rotterdam is het secretariaat met kantoor dat de groep voortreffelijk ondersteunt.

Wij willen ons versterken met enkele senior-adviseurs en trainers die een eigen portefeuille hebben en de meerwaarde in onze manier van samenwerken zien voor zichzelf en voor ons. De versterking kan in bestaande markten, maar ook in voor ons nieuwe markten en verwante kennisgebieden.

We nodigen je uit contact met één van ons op te nemen voor een nadere oriëntatie. 

 

Visie op advies

Organisaties functioneren en presteren beter als er draagvlak is voor strategie en beleid en als deelbelangen met elkaar in balans zijn. Deze opvatting kenmerkt Vlug Adviseurs en leidt tot evenwicht in oplossingen.

Opdrachtgevers

De belangen van de opdrachtgever zijn uitgangspunt én ijkpunt. Elke opdrachtgever en opdracht vraagt om een eigen aanpak. Daarom werkt Vlug Adviseurs niet met standaardformules en -oplossingen. De specifieke inbreng van de opdrachtgever en onze expertise en ervaring geven onze adviezen een toegevoegde waarde. Opdrachtgevers zijn directies, ondernemingsraden, besturen en toezichthouders uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid.

Werkwijze

Vlug Adviseurs werkt doelgericht. Opdracht, werkwijze en gewenste resultaten worden vooraf vastgelegd met tussentijdse mijlpalen om deze te beoordelen. Helder rapporteren vinden wij vanzelfsprekend.